Eastern Syriac :ܪܵܥܝܹܐ
Western Syriac :ܪܳܥܝܶܐ
Eastern phonetic :' ra: yi:
Category :verb
[Animals]
English :1) = ܪܵܥܹܐ : to eat , to feed on , to pasture , to graze ; 2) Urmiah, Al Qosh : = ܥܵܪܹܐ : to rain ;
French :1) = ܪܵܥܹܐ : manger , se nourrir , paître ; 2) Ourmia, Al Qosh : = ܥܵܪܹܐ : pleuvoir ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Al Qosh

Cf. ܪܥܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܐ, ܪܵܥܝܵܐ, ܪܵܥܝܘܼܬܵܐ, ܪܵܥܝܵܝܵܐ, ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܥܹܐ, ܪܵܥܹܐ