Eastern Syriac :ܡ݇ܫܬܲܒ݂ܗܸܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡ݇ܫܬܰܒ݂ܗܶܪܳܢܳܐ
Root :ܒܗܪ
Eastern phonetic :što: hi ' ra: na:
Category :adjective
[Moral life → Feelings]
English :proud ;
French :fier ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܗܪ, ܒܗܪܫܘܼܗܵܪܵܐ, ܡܫܲܒ݂ܗܸܪ, ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܒ݂ܗܸܪ, ܡܸܫܬܲܒ݂ܸܗܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܫܲܒ݂ܸܗܪܵܢܵܐ, ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ, ܡܫܲܒ݂ܗܸܪ, ܡܸܫܬܲܒ݂ܸܗܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܫܬܲܒ݂ܗܸܪ

Variants : ܫܬܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐ

See also : ܚܬܝܼܪܵܐ, ܡܸܬܚܙܵܘܙܝܵܢܵܐ, ܢܦܝܼܚܵܐ, ܡܫܲܩܠܵܐ, ܗܵܦܘܼܪܵܐ

Tiari : ܡܸܫܬܲܒ݂ܸܗܪܵܢܵܐ / [miš ta wi ' ra: na:]

Tiari : ܡܸܫܬܲܒ݂ܸܗܪܵܢܵܐ / [miš ta wi ' ra: na:]

Source : Maclean