Eastern Syriac :ܡܸܫܬܲܒ݂ܸܗܪܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܶܫܬܰܒ݂ܶܗܪܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܒܗܪ
Eastern phonetic :miš ta wi ' ru: ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :pride ;
French :la fierté ;
Dialect :Urmiah, Classical Syriac, Tiari

Cf. ܡܫܲܒ݂ܗܸܪ, ܡ݇ܫܬܲܒ݂ܗܸܪܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܒ݂ܸܗܪܘܼܬ݂ܵܐ

Variants : ܫܬܲܒ݂ܗܲܪܬܵܐ