Eastern Syriac :ܡܬܲܪܫܸܢ
Western Syriac :ܡܬܰܪܫܶܢ
Root :ܬܪܫܢ
Eastern phonetic :(m) ' ter šin
Category :verb
[Human → Disease]
English :to be pale / wan / yellow from illness ;
French :être pâle / livide , être jaune à cause d'une maladie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܪܫܢ, ܬܲܪܫܲܢܬܵܐ, ܬܲܪܫܘܼܢܹܐ, ܬܘܼܪܫܵܢܵܐ

See also : ܚܲܦܚܘܼܦܹܐ, ܟܲܪܟܹܡ, ܡܓܵܫܸܪ

Source : Maclean