Eastern Syriac :ܢܵܐܸܨ
Western Syriac :ܢܳܐܶܨ
Eastern phonetic :' na: iṣ
Category :verb
[Animals]
English :insect ... : to sting , to bite ;
French :insecte ... : piquer / darder , mordre / infliger une morsure ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܐܵܨܵܐ, ܢܵܝܘܿܨܵܐ, ܢܵܥܝܘܿܨܵܐ, ܢܵܝܘܿܨܬܵܐ, ܢܝܼܘܼܨܵܐ, ܢܸܥܝܘܼܨܵܐ

Variants : ܢܵܐܹܨ, ܢܵܥܸܨ

Arabic origin or chaldaic / chaldean : נְעַץ

origine arabe ou chaldaïque / chaldéen : נְעַץ

Source : Maclean