Eastern Syriac :ܢܒ݂ܝܼܘܿܬ݂
Western Syriac :ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂
Eastern phonetic :' nwi: iu:t
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 25, 13 : Nebaioth ;
French :Genèse : 25, 13 : Nebajoth ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܢܒ݂ܵܐܘܿܬ݂

See also : ܢܒ݂ܝܼܘܿܬ݂, ܢܒ݂ܝܼܵܐ

Peshitta : ܢܒ݂ܵܐܘܿܬ݂

Peshitta : ܢܒ݂ܵܐܘܿܬ݂