Eastern Syriac :ܢܵܗܵܐ
Western Syriac :ܢܳܗܳܐ
Eastern phonetic :' na: ha:
English :1) Mar Bishu = ܗܵܢܵܐ : this , these = ܐܲܢܹܐ ; 2) = ܢܵܓ݇ܗܵܐ : dawning ;
French :1) Mar Bichou = ܗܵܢܵܐ : ce , cet , cette , ces = ܐܲܢܹܐ ; 2) = ܢܵܓ݇ܗܵܐ : l'aurore , la naissance / le lever du jour ;
Dialect :Eastern Syriac, Other

Cf. ܗܵܢܵܐ, ܢܓܲܗ

Mar Bishu

Mar Bichou