Eastern Syriac :ܕܒܵܒܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܕܒܳܒܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :dba ' bi: ta
Category :noun
[Animals → Insects]
English :gadfly
French :un taon , (?) une mouche de coche (figuré : personne harassante)
Dialect :Urmiah