Eastern Syriac :ܢܵܘܟܝܼܵܐ
Western Syriac :ܢܳܘܟܺܝܳܐ
Eastern phonetic :no: ' tši: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Urmiah : Shamizdin and adjoining districts ; 2) NENA : Tiari / Tkhuma and adjoining districts ;
French :1) Ourmia : Shamizdin et districts voisins ; 2) NENA : Tiari / Tkhuma et districts ;
Dialect :Urmiah, NENA