Eastern Syriac :ܢܸܚܫܬܵܐ
Western Syriac :ܢܶܚܫܬܳܐ
Root :ܢܚܫ
Eastern phonetic :' niḥ šta:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Rois : 24, 8 : Nehushta ;
French :2 Rois : 24, 8 : Nehuschtha ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܚܫ, ܡܢܲܚܫܵܢܵܐ, ܢܸܚܫܵܐ, ܢܵܚܵܫ, ܢܵܚܸܫ, ܢܚܵܫܵܐ, ܢܲܚܫܘܿܢ, ܢܸܚܫܬܵܢ

Variants : ܢܚܘܼܫܬܵܐ