Eastern Syriac :ܢܵܝ̈ܝܼܒܹܐ
Western Syriac :ܢܳܝ̈ܺܝܒܶܐ
Eastern phonetic :na: ' yi: bi:
Category :noun
[City → Administration]
English :plural of ܢܵܝܸܒ ;
French :pluriel de ܢܵܝܸܒ ;
Dialect :Eastern Syriac