Eastern Syriac :ܢܲܦ̮ܫ̈ܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܢܰܦ̮ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :naf ' ša: tha:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :plural of ܢܲܦ̮ܫܵܐ : living beings , living souls , souls ;
French :pluriel de ܢܲܦ̮ܫܵܐ : les êtres animés , les êtres vivants , les âmes ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܲܒ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܫܪܵܝ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ, ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܐ, ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ, ܢܦܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܒܢܲܦ̮ܫܘܼܗܝ, ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ, ܡܲܪܝܼܪܲܬ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ