Eastern Syriac :ܢܝܼܩܝܼܵܐ
Western Syriac :ܢܺܝܩܺܝܳܐ
Eastern phonetic :ni: ' qi: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Nicœa ; ܡܗܲܝܡܢܝܼܢܲܢ ܕܢܝܼܩܝܼܵܐ : the Nicene Creed ;
French :Nicée ; ܡܗܲܝܡܢܝܼܢܲܢ ܕܢܝܼܩܝܼܵܐ : le crédo de Nicée ;
Dialect :Classical Syriac