Eastern Syriac :ܢܝܼܩܵܠܹܐܘܿܣ
Western Syriac :ܢܺܝܩܳܠܶܐܽܘܣ
Eastern phonetic :ni: qa: ' li: u:s
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Classical Syriac

ܢܝܼܩܘܼܠܵܐ

Acts : 6, 5

Actes : 6, 5