Eastern Syriac :ܢܝܼܩܵܢܘܿܪ
Western Syriac :ܢܺܝܩܳܢܽܘܪ
Eastern phonetic :ni: ' qa: nu:r
Category :proper noun
[Human being]
English :Acts : 6, 5 : Nicanor ;
French :Actes : 6, 5 : Nicanor ;
Dialect :Classical Syriac