Eastern Syriac :ܢܝܼܩܵܦܘܿܠܝܼܣ
Western Syriac :ܢܺܝܩܳܦܽܘܠܺܝܣ
Eastern phonetic :ni: qa: ' pu: li:s
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Titus : 3, 12 : Nicopolis ;
French :Tite : 3, 12 : Nicopolis ;
Dialect :Classical Syriac