Eastern Syriac :ܓܵܘܸܓܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܓܳܘܶܓܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ga: ' wi tha:
Category :noun
[Industry]
English :Lishani : a web ;
French :Lishani : une toile , un réseau ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܓܲܪܕܵܐ ܩܘܼܬܝܼ, ܕܘܼܠܵܐ, ܓܪܵܒ݂ܵܐ, ܙܸܩܪܵܐ, ܦܸܪܩܵܐ, ܢܸܣܟܹܐ