Eastern Syriac :ܢܹܡܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܢܶܡܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :ni: ' ma:n ta:
Category :adjective
[Science → Natural sciences]
English :feminine of ܢܹܡܵܢܵܐ : moist ;
French :féminin de ܢܹܡܵܢܵܐ : humide ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܲܠܝܼܠܵܐ, ܢܲܡ

See also : ܬܲܠܝܼܠܵܐ

this adjective is of Persian / Turkish origin , see ܢܲܛܘܼܠܵܐ

adjectif d'origine persane / turque ; voir ܢܲܛܘܼܠܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun

Origin : Persian