Eastern Syriac :ܢܲܣܵܪܵܐ
Western Syriac :ܢܰܣܳܪܳܐ
Root :ܢܣܪ
Eastern phonetic :na ' sa: ra:
Category :noun
[Industry]
English :a saw ;
French :une scie ;
Dialect :Classical Syriac, Al Qosh

Cf. ܢܣܪ, ܢܵܣܸܪ, ܢܸܣܪܵܐ, ܢܣܵܪܵܐ, ܢܹܣܲܪܬܵܐ, ܡܲܣܵܪܬܵܐ, ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ, ܡܲܣܵܪܵܐ, ܢܣܝܼܪܵܐ

Source : Maclean