Eastern Syriac :ܢܲܥܡܝܼ
Western Syriac :ܢܰܥܡܺܝ
Eastern phonetic :' na: mi:
Category :proper noun
[Human being]
English :Ruth : 1, 2 : Naomi ;
French :Ruth : 1, 2 : Naomi ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܲܥܡܹܐ, ܢܲܥܡܵܢ, ܢܲܥܵܡܵܐ

See also : ܢܲܥܵܡܵܐ