Eastern Syriac :ܣܝܵܡ ܐܝܼܕ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܝܳܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ
Eastern phonetic :sia:m ' i: dha:
Category :noun
[Art → Painting]
English :a painter ;
French :un peintre ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܲܚܘܸܪܵܢܵܐ, ܨܲܒܵܥܵܐ, ܨܲܝܵܪܵܐ, ܢܲܩܵܫ, ܪܵܫܘܿܡܵܐ, ܨܲܝܵܪܵܐ, ܨܵܝܘܿܪܵܐ

Lishani

Lishani