Eastern Syriac :ܢܵܫܵܐ
Western Syriac :ܢܳܫܳܐ
Eastern phonetic :' na: ša:
Category :noun
[Human being]
English :1) a man , a human being , see ܐܢܵܫܵܐ ; 2) Tiari, Ashita = ܢܵܬ݂ܵܐ : an ear ;
French :1) un homme , un être humain , voir ܐܢܵܫܵܐ ; 2) Tiari, Ashita = ܢܵܬ݂ܵܐ : une oreille ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܢܵܫܵܐ, ܐܸܢܫܹܐ, ܐܢܵܫܘܿܢܵܐ, ܐܢܵܫܵܝܵܐ, ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ, ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ, ܢܵܫܘܼܬ݂ܵܐ

Source : Maclean