Eastern Syriac :ܢܸܫܵܐ
Western Syriac :ܢܶܫܳܐ
Eastern phonetic :' ni ša:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :1) starch ; 2) fine powder ; 3) a dish made of rice ;
French :1) l'amidon ; 2) de la poudre fine ; 3) plat composé de riz ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܹܫܲܣܬܵܐ

See also : ܢܹܫܲܣܬܵܐ, ܐܲܡܘܼܢ

Lishani

Lishani