Eastern Syriac :ܢܬܲܢܝܵܐ
Western Syriac :ܢܬܰܢܝܳܐ
Eastern phonetic :n ' ta: nia:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Kings : 25, 23 : Nethaniah ;
French :2 Rois : 25, 23 : Nethania ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܵܬ݂ܢܝܼܐܹܝܠ, ܢܵܬ݂ܵܢ