Eastern Syriac :ܬܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܓܵܡܝܼ
Western Syriac :ܬܒ݂ܳܪܬܳܐ ܕܓܳܡܺܝ
Eastern phonetic :' twa:r ta:d ' ga:m mi:
Category :noun
[Transport → Sea]
English :a shipwreck ;
French :un naufrage ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܒ݂ܵܪܵܐ, ܬܵܒ݂ܸܪ, ܓܵܡܝܵܐ

See also : ܢܘܵܓܵܐ, ܢܘܼܓ݂ܝܼܣܵܐ

Akkadian : niqru : a wreck / a wreckage

akkadien : niqru : un naufrage / une épave