Eastern Syriac :ܣܘܼܠܲܝܡܵܢ
Western Syriac :ܣܽܘܠܰܝܡܳܢ
Eastern phonetic :su: ' lé ma:n
Category :proper noun
[Human being]
English := ܫܠܹܝܡܘܿܢ : Solomon ; ܬܵܬܝܼ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢ : a hoopoe , see ܩܘܿܦܫܝܼܢܵܐ ;
French := ܫܠܹܝܡܘܿܢ : Salomon ; ܬܵܬܝܼ ܣܘܼܠܲܝܡܵܢ : une huppe , voir ܩܘܿܦܫܝܼܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܠܹܝܡܘܿܢ, ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܠܹܝܡܘܿܢ