Eastern Syriac :ܣܢܘܼܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܢܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :snu: ' ni: tha:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :a swallow ; Rhétoré (NENA / Al Qosh) : ܣܢ̈ܘܿܢܝܵܬ݂ܵܐ ܟܦܵܪܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ : the swallows were flying by the thousands / in thousands ;
French :une hirondelle ; Rhétoré (NENA / Al Qosh) : ܣܢ̈ܘܿܢܝܵܬ݂ܵܐ ܟܦܵܪܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ : les hirondelles volaient par milliers ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܘܼܢܘܼܢܝܼܬܵܐ, ܣܢܘܼܢܝܼܬܵܐ

See also : ܣܸܠܵܢܝܼܬܵܐ

Maclean

Maclean