Eastern Syriac :ܣܘܿܪ
Western Syriac :ܣܽܘܪ
Eastern phonetic :' su:r
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :2 Kings : 11, 6 : Sur , one of the gates of the Temple ;
French :2 Rois : 11, 6 : Sur , une des portes du Temple ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܨܲܘܲܬ

Peshitta : ܩܹܐܪܣܵܐ

Peshitta : ܩܹܐܪܣܵܐ