Eastern Syriac :ܕܕܵܡ
Western Syriac :ܕܕܳܡ
Eastern phonetic :d ' dam
Category :conjunct
English :lest , for fear that , so that ... not , in order that ... not ;
French :de peur que , de crainte que , pour ne pas , afin que ... ne pas , pour empêcher de ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܕ

Variants : ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܕ

See also : ܫܓ݂ܝܪ ܡܸܢ, ܐܸܠܵܐ, ܓ̰ܹܕ ܡܸܢ, ܕܹܝܢ, ܕܲܠܡܵܐ, ܡܵܒܵܕܵܐ, ܕܠܵܐ

see also ܗܵܘܹܐ , especially ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ / ܠܵܐܗ݇ܘܹܐ ܕ = lest

voir aussi ܗܵܘܹܐ , notamment ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ / ܠܵܐܗ݇ܘܹܐ ܕ = de peur que , de crainte que