Eastern Syriac :ܣܪܘܼܦܵܐ
Western Syriac :ܣܪܽܘܦܳܐ
Root :ܣܪܦ
Eastern phonetic :' sru: pa:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :supping up , sipping ;
French :l'action de boire à petites gorgées / de siroter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܪܦ, ܬܲܣܪܘܼܦܬܵܐ, ܣܲܪܘܼܦܹܐ, ܣܵܪܸܦ, ܣܵܪܘܿܦܘܼܬܵܐ, ܣܲܪܸܦ, ܣܪܵܦܵܐ, ܣܵܪܸܦ