Eastern Syriac :ܥܸܒ݂ܪܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܥܶܒ݂ܪܳܐܺܝܬ݂
Root :ܥܒܪ
Eastern phonetic :iu: ra: ' ith
Category :adverb
[Humanities → Geography → Countries]
English :in Hebrew ;
French :en hébreu ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܒܪ, ܡܲܥܒ݂ܸܪ, ܥܒ݂ܵܪܵܐ, ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܕܥܵܒ݂ܵܪ, ܠܸܒܵܐ ܥ݇ܒ݂ܵܪܵܐ, ܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ, ܡܲܥܒ݂ܪܵܐ, ܡܲܥܒܪܵܢܵܐ, ܡܸܬܥܲܒ݂ܪܵܢܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܘܿܪܝܵܐ, ܥܒܘܿܪܵܐ, ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ, ܥܒ݂ܵܪܬܵܐ, ܥܒ݂ܘܼܪܝܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܪܵܐ, ܡܲܥܒ݂ܸܪ, ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܥܵܒ݂ܸܪ, ܥܒ݂ܲܪ