Eastern Syriac :ܫܵܒ݂ܹܩ
Western Syriac :ܫܳܒ݂ܶܩ
Root :ܫܒܩ
Eastern phonetic :' ša: wi:q
Category :verb
English :1) see also ܫܵܒܹܩ / ܡܲܦܛܸܪ / ܡܲܪܫܸܠ : to leave , to leave off , to cease transitive , to give up , to reject , to divorce from ; ܫܵܒ݂ܹܩ ܫܘܼܡܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܲܓ݂ܪܵܐ : to leave sores / marks on the body ; Rhétoré ; Ashita and Persia : contracted feminine form ; ܫܒ݂ܝܼܩܬ ܐܸܠܹܗ ܐܝܼܠܵܗ ܐ݇ܫܵܬܵ / (pour) ܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ݇ܝܠܵܗܿ ܐܸܠܹܗ ܐ݇ܫܵܬ݂ܵܐ : the fever has left him / the fever left him ; ܝܸܡܝܼ ܫܒ݂ܝܼܩܸܢܵܗܿ : my mother left me / "my mother I was left by her" , voir ܓܪܝܼܫܸܢܘܿܟ݂ ; Rhétoré ; ܫܒ݂ܝܼܩܝܼ ܠܹܗ ܚܲܪ̈ܲܒܘܵܬ݂ܵܐ : it left ruins behind ; ܓܲܠܓܵܡܸܫ، ܡܲܐܝܟ݂ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܒܠܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒܼܹܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܐ ܦܵܝܸܫ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܗ : Gilgamesh, like a wild bull does not leave a son to his father ; 2) to leave , to omit , to spare , to overlook (?) / to neglect (?) / to fail to do (?) ; Rhétoré ; ܐܵܗܘܼ ܘܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ ܩܛܝܼܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ, ܘܟܲܠܵܬ݂ܹ̈ܗ ܐܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ, ܡܸܢ ܬܸܫܥܵܐ ܬܪܲܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ : it / the plague killed him along with his sons and daughters-in-law, the wives of his sons, out of nine persons, it left / spared two ; 3) see also ܚܲܣܹܐ / ܩܵܨܹܨ : to forgive / to pardon , to remit , to whitewash / to exonerate , to set free / to parole / to release ; ܫܵܒ݂ܸܩ ܚܛܝܼܬܵܐ ܠ : to forgive a sin to ; ܕܲܟ݂ܝܼ ܕܐܵܦ ܐܲܚܢܲܢ ܫܒ݂ܝܩܠܲܢ : just as we, too, have forgiven ; ܫܵܒܹܩ ܡܸܢ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܘܕܵܝܵܐ : to release from prison on parole ; 4) to let / to allow / to permit ; ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܝܠܘܼܗ ܒܼܵܕܘܼܗ ܥܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܘܼܗ، ܓܲܠܓܵܡܸܫ ܒܸܕ ܫܵܘܸܩ ܫܠܵܡܵܐ ܕܹܐ݇ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܘܼܟ : if he is busy struggling against his double, Gilgamesh will allow peace to return to Uruk ; 5) action, truth, scandal ... : to whitewash (?) / to conceal with deception (?) , to cover up (?) ; 6 see also ܬܵܪܹܟ : to neglect , to fail to look after / to leave alone , to overlook , to abandon , to desert ,to forsake / to leave hanging on a line ; 7) see also ܦܵܪܹܩ / ܒܵܥܹܕ / ܫܵܒܹܩ : to separate / to split from someone , to part , to leave / to take leave of someone , to take leave of one another ; 8) see also ܦܵܣܹܣ : to permit , to allow , to let , to accept / to condone / to admit ; 9) to suffer a person to do a thing / to allow , to let , to stand / to bear up with ; 10) often with ܒܘܲܨܝܲܬ : to bequeath , to leave ; 11) followed by ܒܫܠܵܡܵܐ : to say goodbye to one remaining , to take one's leave ; 12) imperative : ܫܒ݂ܘܿܩ : let , may + subjonctive ; ܫܒ݂ܘܿܩ ܐܵܙܸܠ / ܫܒ݂ܘܿܩ ܕܐܵܙܸܠ : let him go ; 13) preposition : ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ : except , besides ; 14) conjunct : ܫܒ݂ܘܿܩ ܕ : although , except ;
French :1) voir aussi ܫܵܒܹܩ / ܡܲܦܛܸܪ / ܡܲܪܫܸܠ : laisser , quitter , abandonner , transitif : cesser / arrêter / laisser tomber , rejeter , divorcer de ; ܫܵܒ݂ܹܩ ܫܘܼܡܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܲܓ݂ܪܵܐ : laisser des plaies / marques sur le corps ; Rhétoré ; Ashita et Perse : forme contractée au féminin ; ܫܒ݂ܝܼܩܬ ܐܸܠܹܗ ܐܝܼܠܵܗ ܐ݇ܫܵܬܵ / (pour) ܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ݇ܝܠܵܗܿ ܐܸܠܹܗ ܐ݇ܫܵܬ݂ܵܐ : la fièvre l'a quitté ; ܝܸܡܝܼ ܫܒ݂ܝܼܩܸܢܵܗܿ : ma mère m'a abandonné / "ma mère j'ai été abandonné par elle" , voir ܓܪܝܼܫܸܢܘܿܟ݂ ; Rhétoré ; ܫܒ݂ܝܼܩܝܼ ܠܹܗ ܚܲܪ̈ܲܒܘܵܬ݂ܵܐ : elle laissa des ruines ; ܓܲܠܓܵܡܸܫ، ܡܲܐܝܟ݂ ܚܲܕ݇ ܒܘܼܒܠܵܐ ܠܹܐ ܫܵܒܼܹܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܐ ܦܵܝܸܫ ܩܵܐ ܒܵܒܘܼܗ : Gilgamesh, pareil à un taureau sauvage ne laisse pas un fils à son père ; 2) laisser , omettre , négliger , épargner ; Rhétoré ; ܐܵܗܘܼ ܘܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ ܩܛܝܼܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ, ܘܟܲܠܵܬ݂ܹ̈ܗ ܐܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ, ܡܸܢ ܬܸܫܥܵܐ ܬܪܲܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ : elle / la peste le tua avec ses fils et ses brus, femmes de ses fils, de neuf personnes, elle en laissa / épargna deux ; 3) voir aussi ܚܲܣܹܐ / ܩܵܨܹܨ : pardonner , disculper / blanchir , innocenter , acquitter , libérer , effacer / remettre un péché ; ܫܵܒ݂ܸܩ ܚܛܝܼܬܵܐ ܠ : pardonner un péché à ; ܕܲܟ݂ܝܼ ܕܐܵܦ ܐܲܚܢܲܢ ܫܒ݂ܝܩܠܲܢ : comme nous aussi nous avons pardonné ; ܫܵܒܹܩ ܡܸܢ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܘܕܵܝܵܐ : libérer de prison sous parole , mettre en liberté conditionnelle ; 4) laisser / permettre / autoriser , ne pas empêcher ; ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܝܠܘܼܗ ܒܼܵܕܘܼܗ ܥܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܘܼܗ، ܓܲܠܓܵܡܸܫ ܒܸܕ ܫܵܘܸܩ ܫܠܵܡܵܐ ܕܹܐ݇ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܘܼܟ : s'il est occupé à lutter contre son double Gilgamesh laissera la paix revenir à Ourouk ; 5) mauvaise action, vérité ... : dissimuler (?) , blanchir (?) , mettre de la poudre aux yeux (?) / mettre un écran de fumée (?) , étouffer scandale, affaire ... (?) ; 6) voir aussi ܬܵܪܹܟ : négliger , oublier / manquer à , abandonner , déserter / laisser tomber / laisser tout seul ; 7) voir aussi ܦܵܪܹܩ / ܒܵܥܹܕ / ܫܵܒܹܩ : se séparer de quelqu'un / quitter quelqu'un / rompre , partir , se séparer mutuellement , prendre congé l'un de l'autre ; 8) voir aussi ܦܵܣܹܣ : permettre , autoriser , tolérer / admettre / accepter , fermer les yeux sur / excuser ; 9) souffrir que quelqu'un fasse quelque chose / supporter / tolérer , laisser / laisser faire / admettre / autoriser ; 10) souvent avec ܒܘܲܨܝܲܬ : léguer / transmettre / laisser ; 11) suivi de ܒܫܠܵܡܵܐ : dire au revoir à quelqu'un qui reste , faire ses adieux / prendre congé / laisser : 12) impératif : ܫܒ݂ܘܿܩ : laisse , que + subjonctif ; ܫܒ݂ܘܿܩ ܐܵܙܸܠ / ܫܒ݂ܘܿܩ ܕܐܵܙܸܠ : qu'il parte ; 13) préposition : ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ excepté , sauf , à part ; 14) conjonction : ܫܒ݂ܘܿܩ ܕ : bien que , excepté que , si on excepte le fait que , sauf que ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܒܩ, ܫܲܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܫܒ݂ܵܩܬܵܐ, ܫܒ݂ܘܿܩ, ܫܵܒ݂ܩܵܐ, ܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ, ܫܒ݂ܲܩܬܵܢܝ, ܫܒ݂ܘܿܩܝܵܐ, ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ, ܫܒ݂ܵܩܵܐ, ܫܵܘܸܩ

See also : ܚܣܵܟ݂ܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun