Eastern Syriac :ܥܸܙܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܶܙܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :i ' zi: tha:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a she-goat ;
French :une chèvre femelle, une chevrette (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܵܐܸܨ ܥܸܙܹ̈ܐ, ܥܸܙܵܐ, ܥܸܙܸܟܬܵܐ