Eastern Syriac :ܥܹܝܢܕܘܿܪ
Western Syriac :ܥܶܝܢܕܽܘܪ
Eastern phonetic :' i:n du:r
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshuah : 17, 11 : Endor ;
French :Josué : 17, 11 : En-Dor ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܲܝܢܵܐ, ܥܹܝܢܓܵܕ, ܥܹܝܢܕܝܼܢܵܐ, ܥܹܝܢܪܘܼܓ݂ܸܠ, ܥܹܝܢܫܡܸܫ, ܥܹܝܢܥܸܓ݂ܠܝܼܢ

Peshitta : ܥܝܼܢܕܘܿܪ

Peshitta : ܥܝܼܢܕܘܿܪ