Eastern Syriac :ܥܹܝܢܕܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܥܶܝܢܕܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :i:n ' di: na:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 14, 7 : En Mishpat ;
French :Genèse : 14, 7 : En Mischpath ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܲܝܢܵܐ

Variants : ܥܹܝܢܡܸܫܦܲܛ

likely etymology : ܥܲܝܢܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ / "source of the spring" (?) ; Revised Version : ܥܹܝܢܡܸܫܦܲܛ

étymologie probable : ܥܲܝܢܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ / "source de la source" (?) ; version révisée : ܥܹܝܢܡܸܫܦܲܛ