Eastern Syriac :ܥܹܝܢܪܘܼܓ݂ܸܠ
Western Syriac :ܥܶܝܢܪܽܘܓ݂ܶܠ
Eastern phonetic :' i:n ' ru: ghil
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshuah : 15, 7 : En Rogel ;
French :Josué : 15, 7 : En-Rogel ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܲܝܢܵܐ, ܥܹܝܢܓܵܕ, ܥܹܝܢܕܝܼܢܵܐ, ܥܹܝܢܫܡܸܫ, ܥܹܝܢܥܸܓ݂ܠܝܼܢ, ܥܹܝܢܕܘܿܪ

Variants : ܥܲܝܢܵܐ ܕܕܘܼܓ݂ܸܠ

Peshitta : ܥܲܝܢܐ ܕܕܘܼܓ݂ܸܠ

Peshitta : ܥܲܝܢܐ ܕܕܘܼܓ݂ܸܠ