Eastern Syriac :ܥܹܝܢܫܡܸܫ
Western Syriac :ܥܶܝܢܫܡܶܫ
Eastern phonetic :' i:nš miš
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshuah : 15, 7 : En-Shemesh ;
French :Josué : 15, 7 : En-Schemesch ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܲܝܢܵܐ, ܥܹܝܢܓܵܕ, ܥܹܝܢܕܝܼܢܵܐ, ܥܹܝܢܪܘܼܓ݂ܸܠ, ܥܹܝܢܥܸܓ݂ܠܝܼܢ, ܥܹܝܢܕܘܿܪ

Variants : ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܲܫܡܸܫ

Peshitta : ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܲܫܡܸܫ

Peshitta : ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܲܫܡܸܫ