Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܥܶܠܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' bi:t i ' li: ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :Luke : 22, 12 : an upper room ;
French :Luc 22, 12 : une chambre haute ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܹܝ ܥܸܠܵܝ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ