Eastern Syriac :ܥܵܠܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܳܠܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܥܠܡ
Eastern phonetic :a:l ma: ' iu: tha:
Category :noun
[Religion]
English :Ephesians : 2, 2 : the course of this world , the ways / manners of this world ;
French :Ephésiens : 2, 2 : le train de ce monde , les voies de ce monde ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܠܡ, ܥܲܠܘܼܡܹܐ, ܥܲܠܸܡ, ܥܵܠܡܝܼܢ, ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܵܠܡܵܐ, ܥܵܠܲܡ, ܥܵܠܡܵܢܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܵܝܬܵܐ, ܥܵܠܡܵܢܵܐܝܼܬ݂, ܥܵܠܡܹ̈ܐ, ܥܵܠܡܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Maclean