Eastern Syriac :ܥܵܠܡܵܢܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܥܳܠܡܳܢܳܐܺܝܬ݂
Root :ܥܠܡ
Eastern phonetic :a:l ma: na: ' i:th
Category :adverb
[Moral life]
English :in the way of the world ;
French :à la manière de ce monde ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܠܡ, ܥܲܠܘܼܡܹܐ, ܥܲܠܸܡ, ܥܵܠܡܝܼܢ, ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܵܠܡܵܐ, ܥܵܠܲܡ, ܥܵܠܲܡ, ܥܵܠܡܵܢܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܥܵܠܡܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܵܝܬܵܐ, ܥܵܠܡܵܢܵܐܝܼܬ݂, ܥܵܠܡܹ̈ܐ, ܥܵܠܡܵܢܵܝܵܐ, ܥܵܠܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

Source : Maclean