Eastern Syriac :ܥܡܵܠܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܥܡܳܠܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ma:l ' qa: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :an Amalekite ;
French :un Amalékite ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܡܵܠܹܝܩ