Eastern Syriac :ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ
Western Syriac :ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ
Eastern phonetic :am man ' nu: i:l:
Category :proper noun
[Human being]
English :Emmanuel ;
French :Emmanuel
Dialect :Classical Syriac