Eastern Syriac :ܥܸܨܝܘܿܢ ܓܒ݂ܲܪ
Western Syriac :ܥܶܨܝܽܘܢ ܓܒ݂ܰܪ
Eastern phonetic :' i ṣiu:n ' gwar
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Kings : 9, 26 : Ezion Geber ;
French :1 Rois : 9, 26 : Etsion Guéber ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܥܹܨܝܼܢܘܿ ܓܒ݂ܲܪ

See also : ܥܵܨܝܼ, ܥܵܨܝܼܘܼܬܵܐ, ܥܵܨܹܐ, ܥܲܨܝܵܐ

Peshitta : ܥܹܨܝܼܢܘܿ ܓܒ݂ܲܪ

Peshitta : ܥܹܨܝܼܢܘܿ ܓܒ݂ܲܪ