Eastern Syriac :ܥܸܩܪܘܿܢ
Western Syriac :ܥܶܩܪܽܘܢ
Eastern phonetic :' i qru:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshuah : 13, 3 : Ekron ; ܥܸܩܪܘܿܢܵܝܵܐ : an Ekronite ;
French :Josué : 13, 3 : Ekron ; ܥܸܩܪܘܿܢܵܝܵܐ : un habitant d'Ekron ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܥܸܩܪܵܐ