Eastern Syriac :ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܣܥܵ̈ܪܹܐ
Western Syriac :ܡ̈ܺܝܳܐ ܕܣܥܳ̈ܪܶܐ
Eastern phonetic :' mi: ia:d ' sa: ré
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :beer / ale ;
French :la bière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܥܵ̈ܪܹܐ, ܡܲܝܵ̈ܐ ܕܚܲܒܘܼܫܵܐ, ܡ̈ܝܼܵܐ

Variants : ܦܝܼܘܵܐ

See also : ܒܘܼܙܵܐ, ܦܸܙܵܐ, ܒܝܼܪܵܐ, ܡܲܚܡܸܥ ܚܸܫܠܵܐ, ܗܸܫܠܵܐ, ܚܸܫܠܵܐ