Eastern Syriac :ܓܠܲܥܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܓܠܰܥܬ݂ܳܐ
Root :ܓܠܥ
Eastern phonetic :' gla: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :see also ܟܲܠܬܵܐ / ܟܸܢܦܬܵܐ / ܟܝܼܦܬܵܐ / ܓܠܲܥܬܵܐ / ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܩܘܼܛܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ : the clitoris ;
French :voir aussi ܟܲܠܬܵܐ / ܟܸܢܦܬܵܐ / ܟܝܼܦܬܵܐ / ܓܠܲܥܬܵܐ / ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܩܘܼܛܵܐ / ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ : le clitoris ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܠܥ

See also : ܟܝܼܦܬܵܐ, ܒܲܪ݇ܬ ܐܵܣܵܐ

Akkadian : ḥanduttu

akkadien : ḥanduttu

Source : Maclean