Eastern Syriac :ܨܵܗܵܒ
Western Syriac :ܨܳܗܳܒ
Eastern phonetic :' ṣa: ha:b
Category :noun
[Human being]
English :1) a Sahib , the name of any European gentleman ; 2) after a man's name : Mr ;
French :1) un Sahib , un gentilhomme , un monsieur ; 2) après un nom propre : Monsieur ;
Dialect :Eastern Syriac
Turkish :sahip

Cf. ܨܵܗܸܒ

See also : ܐܲܦ̮ܲܢܕܝܼ