Eastern Syriac :ܨܸܢܕܘܼܩܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܨܶܢܕܽܘܩܚܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' ṣin du:q ' ḥa: na:
Category :noun
[City → Hotel]
English := ܟܘܼܟ݂ܬܵܐ ;
French := ܟܘܼܟ݂ܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܲܢܕܘܼܩܵܐ, ܡܨܲܢܕܸܩ, ܨܸܢܕܘܼܩܵܐ

See also : ܟܘܼܟ݂ܬܵܐ

Origin : Persian