Eastern Syriac :ܨܲܦܢܲܬ݂ ܦܲܥܢܲܚ
Western Syriac :ܨܰܦܢܰܬ݂ ܦܰܥܢܰܚ
Eastern phonetic :' ṣap nath ' pa: naḥ
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 41, 45 : Zaphnath Paaneah ;
French :Genèse : 41, 45 : Tsaphnath-Paenéach ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܨܲܦܢܵܐ