Eastern Syriac :ܩܸܒ݂ܪܘܼܬ݂ ܗܲܬܐܵܘܵܐ
Western Syriac :ܩܶܒ݂ܪܽܘܬ݂ ܗܰܬܐܳܘܳܐ
Root :ܩܒܪ
Eastern phonetic :' qiu: ru:t ha ' ta: wa:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Numbers : 11, 34 : Kibroth Hattaavah ;
French :Nombres : 11, 34 : Kibroth Hattaavah ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܒܪ, ܩܒ݂ܵܪܵܐ, ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ, ܩܒ݂ܘܼܪܬܵܐ, ܩܵܒ݂ܘܿܪܵܐ, ܩܸܒ݂ܪܵܢܵܝܵܐ, ܩܵܒ݂ܸܪ, ܩܒ݂ܵܪܬܵܐ, ܩܲܒ݂ܪܵܐ

Variants : ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪܸܓܬ݂ܵܐ

Peshitta : ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪܸܓܬ݂ܵܐ

Peshitta : ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܪܸܓܬ݂ܵܐ